เกี่ยวกับเรา

มีประสบการณ์

มีประสบการณ์ทาง
ด้าน FORKLIFT กว่า 15 ปี

ครบวงจร

บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

บริการปรึกษา

มีเจ้าหน้าที่ ที่มีทักษะความรู้
เฉพาะทางให้ความรู้

ใส่ใจในคุณภาพ

ใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐาน
ของการให้บริการ

ตัวแทนหลัก

ตัวแทนหลักจำหน่ายภายใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ มีประสบการณ์ทาง
ด้าน FORKLIFT มากกว่า 15 ปี
บริษัทฯให้บริการจำหน่ายอะไหล่รถยกและบริการการจัดส่ง
ตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการให้
บริการปรึกษาด้านเทคนิคโดยมีเจ้าหน้าที่ ที่มีทักษะความรู้
เฉพาะทางให้ความรู้ในด้านอะไหล่ ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ
เว็บไซต์ที่ครอบคลุม โดยมีความใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐาน
ของการให้บริการ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการให้
บริการลูกค้า อีกทั้งยังเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่ายภายใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน